oris web materials-10
73 99 19 99
oris web materials-11
Bestill Time
oris web materials-12
Resepsjonen@oris-trondheim.no
Facebook

Politikk & mål

politikk & mål

ORIS Dental Trondheim AS leverer tannhelsetjenester og skal være den foretrukne tjenestetilbyderen for våre eksisterende pasienter og for voksne som fremdeles er uten fast tannlege i Trondheimsregionen.��

3.1 Kvalitetspolitikk
Vi skal ha fokus på pasientens behov, og vårt kvalitetsarbeid skal derfor preges av kvalitetssikrede tjenester samt kontinuerlig og bærekraftig utvikling av virksomhetens prosesser og resulterende leveranser. Kvalitetsarbeidet skal sikre at virksomheten til enhver tid er i samsvar med alle myndighets- og lovkrav som stilles til den.

3.2 Kvalitetsmål
 • Virksomheten skal sertifiseres etter ISO 9001
 • Forbedringsforslag skal utgjøre minst 60% av alle innmeldte avvik 
 • Kvalitetsavvik skal ha en gjennomsnittlig lukketid mindre enn 2 uker
 • Etablere oversikt over antall omgjøringer for så å ha et forbedringsgrunnlag for 2016
 • Pasientene rapporterer en gjennomsnittlig score på min. 5,5 fra siste spørsmål i KTU

3.3. Ytre miljøpolitikk 
ORIS Dental Trondheim skal ha høy grad av bevissthet, jobbe kontinuerlig med forbedringsarbeid og vise evne til tiltak knyttet til det ytre miljø. Virksomheten skal sikre at den til enhver tid er i samsvar med alle myndighets- og lovkrav som stilles til den. Gjennom en god miljøprofil skal vi bidra til å skape gode holdninger og et godt omdømme. 

3.4 Ytre miljømål

 • Virksomheten skal sertifiseres etter ISO 14001
 • Ingen ulovlig forurensing i form av utslipp til luft, jord eller vann
 • Fokus på opplæring – minst 1 kurs i året for medarbeidere relatert til ytre miljø
 • Foreta måling av innkjøp av kontorpapir

3.5 Helse, Arbeidsmiljø og sikkerhet (HMS) politikk 
Våre medarbeidere er våre viktigste ressurser og arbeidsmiljøet skal være helsefremmende. Helse og sikkerhet for våre medarbeidere, besøkende og pasienter omfattes av vår HMS politikk. Virksomheten skal sikre at den til enhver tid er i samsvar med alle myndighets- og lovkrav som stilles til den og vi skal kontinuerlig og målbart arbeide med tiltak som kan ivareta og forbedre HMS. Vi skal forebygge uønskede hendelser som kan forårsake skade på mennesker, materiell og omdømme. 

3.6 HMS mål

 • Virksomheten skal sertifiseres etter OHSAS 18001 
 • Korttids sykefravær skal være mindre enn 3,5%
 • Turnover på mindre enn 10%
 • Ingen uønskede hendelser som krever legebehandling
 • Ingen uønskede hendelser som skyldes manglende bruk av verneutstyr
 • Antall risikovurderinger skal økes med 50% hvert år
 • Vi skal ha minimum to interne møter med fokus på HMS årlig.
 • Virksomheten skal gjennomføre beredskapsøvelser i henhold til øvelsesplan